จากใจทีมงาน

บล็อกคลังความรู้ แบบฝึกหัดอนุบาล 1 2 3 เตรียมอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือคุณครูที่กำลังหาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต่างๆให้น้องๆได้ฝึกทำกันได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ "คำขอบคุณ" เล็กน้อยๆก็พอแล้วครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารที่นำมาเผยแพร่ทั้งที่รู้ที่มาและไม่รู้ที่มาครับ

วันเสาร์

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาลสำคัญยังไง

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาลสำคัญยังไง

สำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในวัยอนุบาลหรือปฐมวัยนั้น สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อมในด้านต่างๆโดยให้เด็กได้ฝึกฝนทั้งในบทเรียนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสิ่งที่อยู่นอกบทเรียนเพื่อให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นการจัดรูปแบบหรือบทเรียนต่างๆจึงจะต้องมีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเครียด หรือเบื่อจนเกินไป ซึ่งจะทำให้มีผลการการพัฒนาในด้านต่างๆของเด็กได้


แบบฝึกหัดอนุบาลให้ประโยชน์ไรบ้าง


สำหรับการทำแบบฝึกหัดของวัยอนุบาลนั้น เราจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของเด็กเพื่อที่เด็กจะได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย ทั้งยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้เราจะต้องให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาการที่ดี สำหรับประโยชน์ในการทำแบบฝึกหัดวัยอนุบาลนั้นมีดังนี้

- แบบฝึกหัดจะช่วยทำให้เด็กได้ฝึกฝนแบบฝึกหัดในห้องเรียน ได้คิดทำความเข้าใจได้มากขึ้น

- แบบฝึกหัดจะช่วยให้เด็กได้ฝึกความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายใน
ห้องเรียนจะจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองอีกด้วย

- แบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาในด้านต่างๆ เพราะบางเด็กบางคนอาจจะไม่ถนัดด้านการคิดเลข เราสามารถเสริมแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวได้

พ่อ แม่ ควรเลือกแบบฝึกหัดแบบไหนให้ลูกดี


นอกจากการเรียนรู้แบบฝึกหัดอนุบาลในห้องเรียนแล้ว การทำแบบฝึกหัดที่บ้านก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้นอกห้องเรียน พ่อ แม่ ควรเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวัยของลูก เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากห้องเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการใช้ชีวิตประจำวัย หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกัน พ่อ แม่ ลูก เช่น การระบายสี การเล่านิทาน การต่อตัวต่อรูปสัตว์ต่างๆ นอกจะเด็กจะได้พัฒนาการเรียนรู้แล้วยังเป็นการช่วยให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมายิ่งขึ้นอีกด้วย

1 ความคิดเห็น :